Haqqımızda

Haqqımızda

Təsisçi:

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

 

Redaksiya şurası:

Anar Kərimov

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri

Vaqif Əliyev

fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Sevda Məmmədəliyeva

fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

 Nizami Cəfərov

akademik

İlham Rəhimli

sənətşünaslıq  üzrə  elmlər doktoru

Ayaz Salayev

sənətşünaslıq  üzrə  elmlər doktoru

Vasif Eyvazzadə

Məryəm Qafarzadə

 

Redaksiya:

Baş redaktor:

Zöhrə Əliyeva 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

baş redaktor müavini:

İlham Rəhimli

sənətşünaslıq  üzrə  elmlər doktoru

Məsul katib:

Akif Azalp

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Qurban Məmmədov

Şövkət Səlimov

Samirə Behbudqızı

Rasim Abdurahmanov

Rəşadət Gərayzadə

 

Dizayn:

Elnarə Xankişiyeva

 

Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında

Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin

30 aprel 2010-cu il tarixli (protokol №10-R) qərarı ilə sənətşünaslıq, memarlıq, kulturologiya və pedaqogika üzrə “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların

əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən

dövri elmi nəşrlərin siyahısı”na daxil edilmişdir

 

Ünvan:

AZ1073, Bakı şəhəri,

Moskva prospekti – 1D,

Dövlət Film Fondu, 5-ci mərtəbə

 

Telefonlar:

(+99412) 431-49-25

(+99412) 431-49-54

 

Email: medeniyyetinfo@gmail.com

facebook.com/medeniyyet.info

Veb-sayt: medeniyyet.info

 

Jurnala təqdim olunan əlyazmalar geri qaytarılmır,

dərc olunan materiallar yalnız redaksiyanın

icazəsi ilə istifadə oluna bilər.

Jurnal “CBS” mətbəəsində nəşr olunur

Sifariş №

Tirajı: 1000

 

Elmi, metodiki, publisistik

“Mədəni-maarif işi” jurnalı 1967-ci ildən çıxır

Şəhadətnamə №R-122

2012-ci ilin yanvarından “Mədəni həyat”,

2015-ci ilin mart ayından “Mədəniyyət.Az” , 2020-ci ildən isə

“Mədəniyyət/Culture” adı ilə nəşr olunur