Haqqımızda

Haqqımızda

Haqqımızda
TƏSİSÇİ


MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİ
REDAKSİYA ŞURASI
İLHAM RƏHİMLİ

 

Baş redaktor :   
ZÖHRƏ ƏLİYEVA QULAMHÜSEYN QIZI


Dizayner:
ELNARƏ XANKİŞİYEVA ŞAHBALA QIZI
Redaksiyya heyyəti :

QURBAN MƏMMƏDOV CƏBRAYIL OĞLU
SAMİRƏ MƏMMƏDOVA BEHBUD QIZI
ŞÖVKƏT SƏLİMOV SƏRKAR OĞLU
RASİM ABDURƏHMANOV TAHİR OĞLU
RƏŞAD GƏRAYZADƏ

JURNAL  HAQQINDA


Jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 30 aprel 2010-cu il tarixli (protokol № 10-R) qərarı və İSSN 2413-2365 nömrəsi ilə Sənətşünaslıq, Memarlıq, Kulturologiya və Pedaqogika üzrə “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”na daxil edilmişdir. Jurnala təqdim olunan əlyazmalar geri qaytarılmır, dərc olunan materiallar yalnız redaksiyanın icazəsi ilə istifadə oluna bilər.
Jurnal “CBS” mətbəəsində çap olunur.
Tiraj: 1000. Elmi, metodiki, publisistik “Mədəni-maarif işi” jurnalı 1967-ci ildən çıxır. 2012-ci ilin yanvar ayından “Mədəni həyat”, 2015-ci ilin mart ayından “Mədəniyyət.AZ” , 2020ci ildən isə Mədəniyyət/Culture adı ilə nəşr olunur.
Şəhadətnamə № R-122