Haqqımızda

Haqqımızda

TƏSİSÇİ
MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİ
REDAKSİYA ŞURASI
RAFİQ BAYRAMOV
LALƏ KAZIMOVA
İLHAM RƏHİMLİ

BAŞ REDAKTOR
ZÖHRƏ ƏLİYEVA
DİZAYN
AZƏR ƏLİHÜSEYNOV
REDAKSİYA

 QURBAN MƏMMƏDOV
 İLHAM FƏTƏLİYƏV
 ŞÖVKƏT SƏLİMOV 
 SAMİRƏ BEHBUDQIZI
 RASİM ABDURƏHMANOV

JURNAL  HAQQINDA

Jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 30 aprel 2010-cu il tarixli (protokol № 10-R) qərarı və İSSN 2413-2365 nömrəsi ilə Sənətşünaslıq, Memarlıq, Kulturologiya və Pedaqogika üzrə “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”na daxil edilmişdir. Jurnala təqdim olunan əlyazmalar geri qaytarılmır, dərc olunan materiallar yalnız redaksiyanın icazəsi ilə istifadə oluna bilər.
Jurnal “CBS” mətbəəsində çap olunur.
Tiraj: 1000. Elmi, metodiki, publisistik “Mədəni-maarif işi” jurnalı 1967-ci ildən çıxır. 2012-ci ilin yanvar ayından “Mədəni həyat”, 2015-ci ilin mart ayından “Mədəniyyət.AZ” adı ilə nəşr olunur.
Şəhadətnamə № R-122